Jumat, 08 Februari 2013

"YESUS KRISTUS adalah YHWH Perjanjian Lama"


Yesus Kristus adalah YHVH Perjanjian Lama

Pembahasan kali ini adalah ucapan-ucapan "εγω ειμι - egô eimi" Yunani (Ibrani, אֲנִי־הוּא - "ANI HU" , Aku ada, Akulah Dia) dalam Injil Yohanes dengan sengaja mengacu pada ucapan-ucapan yang serupa dalam Kitab Yesaya dan demikian menyamakan Yesus Kristus dengan YHVH Perjanjian Lama. Ucapan-ucapan yang dimaksud adalah "εγω ειμι - egô eimi" yang tidak memiliki predikat termasuk segala ucapan "εγω ειμι - egô eimi" yang tidak diikuti dengan kiasan seperti "Roti Hidup" atau "Gembala Yang baik." Ucapan itu dalam Injil Yohanes tidak hanya mempergunakan nama yang hanya dapat dipergunakan oleh יהוה – YHVH, melainkan mengacu juga kepada konteks dari beberapa ayat dalam Yesaya yang menegaskan hak YHVH untuk menyelamatkan Israel. Sebab, Dia-lah YHVH satu-satunya dan tidak ada ilah lain di hadapan-NYA. Menurut Injil Yohanes, Yesus Kristus memberlakukan bagi diri-NYA kata-kata yang mula-mula diucapkan oleh YHVH dalam konfrontasi dengan ilah-ilah asing.

Para ahli yang meneliti Injil Yohanes sudah lama menyadari bahwa penggunakan אֲנִי־הוּא - "ANI HU" , dalam kitab Yesaya sejajar dengan "εγω ειμι - egô eimi" dalam Injil Yohanes. Dari bukti yang ada, ternyata bukan hanya kata-kata "εγω ειμι - egô eimi" saja, melainkan juga cara merumuskan ucapan ini dalam Injil Yohanes mengacu pada perikop-perikop dalam Kitab Yesaya yang membuat arti ucapan Yesus Kristus lebih jelas lagi. Ungkapan percaya, bahwa Akulah Dia dan tahu, bahwa Akulah Dia mengingatkan pembaca akan ucapan-ucapan dalam Perjanjian Lama yang dihubungkan secara khusus dengan pengetahuan dan kepercayaan akan YHVH.

* Yohanes 8:24
LAI TB, Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."
KJV, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
The Orthodox Jewish Brit Chadasha (OJBC), I said, therefore, to you that you will go to your MAVET in your AVEROS, for if you do not have EMUNAH that ANI HU , you will die in your CHATTA'IM.
Stephanus Textus Receptus (TR), ειπον ουν υμιν οτι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων εαν γαρ μη πιστευσητε οτι εγω ειμι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων
Translit., interlinear, eipon {berkata} oun {oleh karena itu} humin {kepadamu} hoti {bahwa} apothaneisthe {kamu akan mati} en {dalam} tais hamartiais {dosa} humôn {-mu} ean {jika} gar {karena} mê {tidak} pisteusête {percaya} hoti {bahwa} egô
{ AKU} eimi{ ADA} apothaneisthe {kamu akan mati} en {dalam} tais hamartiais {dosa} humôn" {-mu}

* Yohanes 8:28
LAI TB, Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku."
KJV, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
OJBC, Therefore, Rebbe, Melech HaMoshiach said to them, 'When you perform the HAGBA of the BEN HAADAM, you will have DA'AS that ANI HU , and from myself I do nothing, but as HAAV of me taught me, these things I speak.
TR ειπεν ουν αυτοις ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ μου ταυτα λαλω
Translit., interlinear, eipen {berkata} oun {oleh karena itu} autois {kepada mereka} ho iêsous {Yesus} hotan {ketika} hupsôsête {kamu sudah meninggikan} ton huion {Anak} tou anthrôpou {Manusia} tote {pada waktu itu} gnôsesthe {kamu akan mengetahui} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} kai {dan} ap {dari} hemautou {diri-Ku sendiri} poiô {Aku berbuat} ouden {tidak suatupun} alla {melainkan} kathôs {seperti} edidaxen {sudah mengajarkan} me {Aku} ho patêr {Bapa} mou {-Ku} tauta {hal-hal ini} lalô {Aku berbicara}

Kata-kata yang menyertai ucapan "εγω ειμι - egô eimi" dalam Injil Yohanes juga mengacu pada latar belakangnya dalam Kitab Yesaya. Yesaya memberi latar belakang utama dari ucapan "εγω ειμι - egô eimi" dalam Injil Yohanes. Bukan hanya kata-kata dari rumusan itu yang mengarahkan perhatian pembaca kepada Kitab Yesaya, melainkan juga perumusannya. Perhatikan struktur dua ayat berikut ini yang maknanya mungkin lebih dari sekedar mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus.

* Yesaya 52:6
LAI TB, Sebab itu umat-Ku akan mengenal nama-Ku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara, ya Aku!"
KJV, Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he that doth speak: behold, it is I.
Ben Asher Morphological Hebrew Text,
לָכֵן יֵדַע עַמִּי שְׁמִי לָכֵן בַּיֹּום הַהוּא כִּֽי־אֲנִי־הוּא הַֽמְדַבֵּר הִנֵּֽנִי׃
Translit. interlinear, LAKEN {oleh karena itu} YEDA {akan mengenal} AMI {umat-Ku} SYEMI {nama-Ku} LAKEN {oleh karena itu} BAYOM {pada hari} HAHU {itu} KI- ANI HU, {sebab AKU-lah DIA} HAMEDABER {yang berbicara} HINENI {lihatlah}
Septuaginta (LXX), δια τουτο γνωσεται ο λαος μου το ονομα μου εν τη ημερα εκεινη οτι εγω ειμι αυτος ο λαλων παρειμι
Translit. interlinear, dia {oleh} touto {itu} gnôsetai {akan mengenal} ho laos {umat} mou {-Ku} to onoma {nama} mou {-Ku} en {pada} tê hêmera {hari} ekeinê {itu} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} autos {Dia} ho {yang} lalôn {berbicara} pareimi {lihatlah}

* Yohanes 4:26
LAI TB, Kata Yesus kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau."
KJV, Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.
OJBC, Yehoshua says to her, "ANI HU , the one speaking to you.
TR λεγει αυτη ο ιησους εγω ειμι ο λαλων σοι
Translit. interlinear, legei {berkata} autê {kepadanya} ho iêsous {Yesus} egô {AKU} eimi {ADA} ho {yang} lalôn {berbicara} soi {denganmu}

Dengan menyatakan Akulah Dia ("εγω ειμι - egô eimi"), Yesus Kristus mengucapkan kata-kata YHVH yang akan digenapi pada waktu Ia datang kelak untuk menebus Zion.

* Yohanes 8:18
LAI TB, Akulah yang bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan juga Bapa, yang mengutus Aku, bersaksi tentang Aku."
KJV, I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
OJBC, ANI HU the one giving solemn EDUT about myself and the One having sent me, HAAV , gives solemn EDUT about me.
TR εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρει περι εμου ο πεμψας με πατηρ
Translit. interlinear, egô {AKU} eimi {ADA} ho {yang} marturôn {bersaksi} peri {tentang} emautou {diri-Ku sendiri} kai {dan} marturei {bersaksi} peri {tentang} emou {Aku} ho {yang} pemthas {mengutus} me {Aku} patêr {Bapa}.

Kita mulai dengan ucapan Yesus Kristus bahwa Dialah yang bersaksi tentang diri-NYA sendiri ( εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου – egô eimi ho marturôn peri emautou). Ucapan ini sangat mungkin mencerminkan kata-kata dari Yesaya 43:10 dan juga apa yang dikatakan tentang seorang saksi dalam Ulangan 19:15.

* Yesaya 43:10
LAI TB, "Kamu inilah saksi-saksi-Ku,' demikianlah firman TUHAN, 'dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi."
KJV, Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
Hebrew,
אַתֶּם עֵדַי נְאֻם־יְהוָה וְעַבְדִּי אֲשֶׁר בָּחָרְתִּי לְמַעַן תֵּדְעוּ וְתַאֲמִינוּ לִי וְתָבִינוּ כִּֽי־אֲנִי הוּא לְפָנַי לֹא־נֹוצַר אֵל וְאַחֲרַי לֹא יִהְיֶֽה׃ ס
Translit. interlinear, ATEM {kamu} EDAY {saksi-saksi-Ku} NE'UM-YHVH {firman TUHAN} VE'AVDI {dan abdi-Ku} ASYER {yang} BAKHARTI {Aku sudah memilih} LEMA'AN {supaya} TED'U {kamu mengetahui} VETA'AMINU {dan kamu percaya} LI {kepada-Ku} VETAVINU {dan kamu mengerti} KI-ANI {karena AKULAH} HU {DIA} LEFANAY {sebelum Aku} LO-NOTSAR {tidak dibentuk} EL {Allah} VE'AKHARAY {dan lain dari Aku} LO {tidak} YIHYEH {ada}
LXX, γενεσθε μοι μαρτυρες καγω μαρτυς λεγει κυριος ο θεος και ο παις ον εξελεξαμην ινα γνωτε και πιστευσητε και συνητε οτι εγω ειμι εμπροσθεν μου ουκ εγενετο αλλος θεος και μετ' εμε ουκ εσται
Translit. interlinear, genesthe {menjadi} moi {-Ku} martures {saksi-saksi} kagô {dan -Ku} martus {saksi} legei {firman} kurios {Tuhan} ho theos {Allah} kai {dan} ho pais {hamba} hon {yang} exelexamên {Aku sudah memilih} hina {supaya} gnôte {mengetahui} kai {dan} pisteusête {percaya} kai {dan} sunête {mengerti} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} emprosthen {sebelum} mou {Aku} ouk {tidak} egeneto {menjadi} allos {yang lain} theos {Allah} kai {dan} met {selain} eme {Aku} ouk {tidak} estai {ada}

Kemiripan Yohanes 8:18 dan 4:26 barangkali dimaksudkan untuk mengingatkan pembaca tentang apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam ayat pertama itu. Sama seperti ucapan "εγω ειμι - egô eimi" dalam Yohanes 4:26, perumusannya dalam 8:18 sangat aneh. Jika Yesus Kristus ingin berkata, "Aku bersaksi tentang diri-Ku", maka Ia dapat mengatakan saja εγω μαρτυρω - egô marturô yang lebih sederhana dari "εγω ειμι - egô eimi" μαρτυρων περι εμαυτου - marturôn peri emautou. Sama seperti dalam 4:26, keanehan itu mungkin disebabkan penggunaan bahan latar belakang oleh Yohanes. Tetapi, tidak seperti dalam 4:26 tidak terdapat kesejajaran bentuk bagi 8:18 dalam Septuaginta.

Teks Ibrani dari Yesaya 43:10 tampaknya menyamakan Israel dengan Hamba Tuhan sebagai seorang saksi, jadi tepatlah terjemahan "Kamu inilah saksi-saksi-Ku, demikianlah firman TUHAN, dan hamba-Ku yang telah Kupilih." Ada kemungkinan hamba Tuhan adalah saksi yang tersendiri, sebab hamba itu berbentuk tunggal, padahal Israel berbentuk jamak. Tetapi karena "Hamba-Ku" (Ibrani, עַבְדִּ - AVDI) disamakan dengan Israel di tempat lain, maka tidak mungkin demikian halnya. Dalam Septuaginta Yesaya 43:10 berbicara tentang tiga saksi: "orang-orang yang disapa, YHVH sendiri, dan Hamba-Nya, ketiganya memberi kesaksian tentang keunikan YHVH orang Ibrani."

Tampaknya tidak mungkin Yohanes mengikuti teks Ibrani dari ayat ini, karena di situ tidak ada peranan YHVH sebagai saksi, dan karena itu tidak ada kesejajaran Yesus Kristus dan Bapa yang keduanya bersaksi dalam Yohanes. Yohanes tampaknya memakai tradisi yang serupa dengan Septuaginta, bukan teks Masora. Dalam Targum ayat itu menyebut dua saksi, bukan hanya satu seperti teks Masora, tetapi bukan YHVH melainkan Kristus yang merupakan saksi kedua. Targum Yahudi menulis, "'Kamulah saksi', firman TUHAN, 'dan hamba-Ku המשיח - "HAMASYIAKH" yang berkenan kepada-Ku, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya di hadapan-Ku dan mengerti bahwa Akulah Dia'".

Lebih dahulu (Yesaya 43:9), YHVH berseru kepada Israel untuk menjadi saksi bagi Dia. YHVH juga adalah saksi, demikian pula hamba yang dipilih-Nya. Jika sebutan Yesus Kristus terhadap dirinya sebagai saksi, merupakan kutipan Yesaya 43:10, maka bukan "εγω ειμι - egô eimi" melainkan kata-kata di sekitarnya yang membuat maknanya jelas dalam Injil Yohanes. Yesus Kristus mengambil peran saksi dari nats dalam kitab Yesaya tersebut dan menerapkannya kepada diri-Nya sendiri.

Pemakaian Perjanjian Lama secara demikian lebih cocok dengan cara memakai ucapan "εγω ειμι - egô eimi" lengkap dengan predikat -- misalnya "Akulah [“egô eimi”] terang dunia", Yohanes 8:12 -- dari dengan ucapan yang tidak mempunyai predikat. Dalam Yohanes 6:35, "εγω ειμι - egô eimi" secara eksplisit digunakan untuk menerapkan gagasan Perjanjian Lama kepada Yesus Kristus dan ini merupakan preseden bagi pemakaian ungkapan itu dalam Yohanes 8:18.

Dalam Kitab Yesaya, YHVH berbicara tentang sifat hamba yang dipilih-Nya dan yang dipanggil-Nya untuk menjadi saksi bagi Dia.

* Yesaya 42:6-7
LAI TB,
42:6 "Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,
42:7 untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.

KJV,
42:6 I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;
42:7 To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.

Ben Asher Morphological Hebrew Text,:
אֲנִי יְהוָה קְרָאתִיךָֽ בְצֶדֶק וְאַחְזֵק בְּיָדֶךָ וְאֶצָּרְךָ וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם לְאֹור גֹּויִֽם׃
לִפְקֹחַ עֵינַיִם עִוְרֹות לְהֹוצִיא מִמַּסְגֵּר אַסִּיר מִבֵּית כֶּלֶא יֹשְׁבֵי חֹֽשֶׁךְ׃
Translit. interlinear,
42:6ANI {Aku} YHVH {TUHAH} QRATIKA {sudah memanggil engkau} VETSEDEQ {dalam kebenaran} VE'AKHZEQ {dan memegang} BEYADEKA {pada tanganmu} VE'ETSORKA {dan menjaga engkau} VE'ETENKA {dan memberi engkau} LIVRIT {untuk menjadi perjanjian} AM {orang banyak} LE'OR {untuk menjadi terang} GOYIM {bangsa-bangsa}
42:7 LIFQOAKH {untuk membuka} EYNAYIM {mata} IVEROT {orang-orang buta} LEHOTSI {untuk membawa keluar} MIMASGER {dari dalam penjara} ASIR {orang-orang hukuman} MIBEYT {dari rumah} KELE {penjara} YOSYVEY {mereka yang duduk} KHOSYEK {dalam kegelapan}

Septuaginta,
42:6 εγω κυριος ο θεος εκαλεσα σε εν δικαιοσυνη και κρατησω της χειρος σου και ενισχυσω σε και εδωκα σε εις διαθηκην γενους εις φως εθνων
42:7 ανοιξαι οφθαλμους τυφλων εξαγαγειν εκ δεσμων δεδεμενους και εξ οικου φυλακης καθημενους εν σκοτει
Translit. interlinear,
42:6 egô {Aku} kurios {Tuhan} ho theos {Allah} ekalesa {sudah memanggil} se {engkau} en {dalam} dikaiosunê {kebenaran} kai {dan} kratêsô {memegang} tês kheiros {tangan} sou {-mu} kai {dan} eniskhusô {menguatkan} se {engkau} kai {dan} edôka {memberi} se {engkau} eis {kepada}diathêkên {perjanjian} genous {orang banyak} eis {kepada} phôs {terang} ethnôn {bangsa-bangsa}
42:7 anoixai {membuka} ophthalmous {mata} tuphlôn {orang-orang buta} exagagein {mengeluarkan} ek {dari} desmôn {penjara} dedemenous {orang-orang hukuman} kai {dan} ex {dari} oikou {rumah} phulakês {penjara} kathêmenous {mereka yang tinggal} en {dalam} skotei {kegelapan}

Dalam Yesaya 43:8-13 pentingnya kesaksian dihubungkan dengan "εγω ειμι - egô eimi" atau אֲנִי־הוּא - "ANI HU" yang diucapkan oleh YHVH dan juga keseluruhannya diarahkan kepada pemindahan kebutaan umat dan keselamatan bangsa-bangsa. Sebagai orang yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa, hamba YHVH harus bersaksi tentang Dia. Teks Yunani dari Yesaya menyebutkan bahwa YHVH akan bersaksi tentang Hamba itu, seperti Bapa bersaksi tentang Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. Karena itu ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa Ia bersaksi, Ia mengambil alih tugas yang dipercayakan kepada Hamba itu dalam kitab Yesaya. Peran Yesus Kristus sebagai saksi yang sah mulai dibicarakan dalam Injil Yohanes ketika Ia berkata bahwa Dia adalah Terang Dunia yang akan memberi terang hidup kepada mereka yang mengikuti-Nya (Yohanes 8:12-13).

Pernyataan Yesus Kristus tentang diri-Nya sebagai terang dunia juga didasarkan pada perikop dalam kitab Yesaya. Menarik untuk diperhatikan bahwa orang Yahudi menuduh Yesus Kristus mengemukakan kesaksian yang tidak benar (ouk estin alêthês, Yohanes 8:13). Dalam kitab Yesaya YHVH memanggil dunia untuk mendengar dan bersaksi, אֱמֶת - 'EMET, Benar demikian (αληθης - alêthês, Yesaya 43:9). Jika bangsa-bangsa tidak bisa mengemukakan saksi-saksi mereka sendiri, biarlah mereka mendengarkan apa yang dikatakan YHVH dan mengakui kesaksian YHVH benar. Hal yang sama terungkap dalam pernyataan Yesus Kristus.

Yesus Kristus memenuhi tugas seorang hamba dan karena itu kesaksian-Nya itu benar, sebab hamba yang dipilih itu ditugaskan untuk bersaksi dan membawa terang. Dalam Injil Yohanes, "Bapa yang mengutus aku" (ho pemthas me patêr) sejajar dengan "hamba yang Kupilih" (VE'AVDI ASYER BAKHARTI ; ho pais hon exelexamên). Yesus Kristus menyamakan diri dengan Israel tatkala Ia menyebut diri-Nya sebagai pokok anggur yang benar (Yohanes 15:1, 5).

Menurut Yohanes 8:18, Bapa dan Yesus Kristus sama-sama menggenapi apa yang dikatakan Yesaya dan juga menggenapi -- secara tidak langsung -- apa yang diminta sebagai syarat yang benar menurut Ulangan 19:15. Hal yang sama dijumpai dalam 1 Samuel 12:5 di mana Septuaginta mengikuti teks Ibrani.

* 1 Samuel 12:5
LAI TB, Lalu berkatalah ia kepada mereka: "TUHAN menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nyapun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka: "Dia menjadi saksi.'"
KJV, And he said unto them, The LORD is witness against you, and his anointed is witness this day, that ye have not found ought in my hand. And they answered, He is witness.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עֵד יְהוָה בָּכֶם וְעֵד מְשִׁיחֹו הַיֹּום הַזֶּה כִּי לֹא מְצָאתֶם בְּיָדִי מְאוּמָה וַיֹּאמֶר עֵֽד׃ פ
Translit. interlinear, VAYOMER {dan ia berkata} ALEYHEM {kepada mereka} ED {menjadi saksi} YHVH {TUHAN} BAKEM {kepadamu} VE'ED {dan menjadi saksi} MESYIKHO {Mesias-Nya, orang yang diurapi-Nya} HAYOM {hari} HAZEH {ini} KI {karena} LO {tidak} METSATEM {menemukan} BEYADI {pada tanganku} ME'UMAH {sesuatu} VAYOMER {dan mereka berkata} ED {menjadi saksi}
LXX, και ειπεν σαμουηλ προς τον λαον μαρτυς κυριος εν υμιν και μαρτυς χριστος αυτου σημερον εν ταυτη τη ημερα οτι ουχ ευρηκατε εν χειρι μου ουθεν και ειπαν μαρτυς
Translit. interlinear, kai {dan} eipen {berkata} samouêl {Samuel} pros {kepada} ton laon {orang banyak} martus {menjadi saksi} kurios {Tuhan} en {kepada} humin {kamu} kai {dan} martus {menjadi saksi} khristos {Kristus, orang yang diurapi} autou {-Nya} sêmeron {hari ini} en {pada} tautê {ini} tê hêmera {hari} hoti {bahwa} oukh {tidak} eurêkate {dijumpai} en {pada} kheiri {tangan} mou {-ku} outhen{suatu pun} kai {dan} eipan {mereka berkata} martus {menjadi saksi}

Dalam Yohanes 8:18, Yesus dilihat sebagai "χριστος - khristos" (Kristus, Yang diurapi) dan bersaksi bersama-sama dengan Bapa, sama seperti orang yang diurapi itu bersaksi untuk membela Samuel. Sebagai Kristus, Yesus dapat bersaksi tentang diri-Nya dan tidak usah memanggil dua saksi seperti yang dilakukan oleh Samuel. Tidak dapat dipastikan apakah keserupaan antara kedua ayat tersebut dapat membuktikan bahwa dalam Yohanes 8 Yesus dilihat sebagai Kristus. Pernyataan Yesus Kristus tentang diri-Nya sebagai saksi boleh jadi berasal dari Perjanjian Lama. Mengingat adanya hal-hal lain yang serupa antara Yohanes 8 dan Yesaya 42-43, lebih mungkin bila nats dari Kitab Yesaya dilihat sebagai latar belakang terhadap pernyataan Yesus Kristus tersebut.

Bila benar pernyataan Yesus Kristus tentang diri-Nya sendiri sebagai saksi, mengacu kepada kesaksian hamba Tuhan dalam Yesaya 43:10, kita dapat mempertanyakan apa isi kesaksian hamba itu? Di sinilah latar belakang dari ucapan "εγω ειμι - egô eimi" dan ucapan-ucapan yang serupa dalam Yohanes 8:24 dan 28 menyentuh soal pluralisme. Hamba itu memberi kesaksian tentang pernyataan YHVH yang menyatakan diri-Nya sebagai Allah dan Juruselamat satu-satunya.

Di sini monotheisme Yesaya kelihatan sejelas-jelasnya. Israel dapat bersaksi bahwa hanya YHVH saja Allah, bahwa Ia kekal. Israel dapat bersaksi tentang kuasa dan kebebasan-Nya, karena Israel telah mengalami kuasa dan kebebasan itu dalam sejarah mereka. Hanya YHVH saja yang menghakimi dan menyelamatkan; tiada ilah atau manusia yang dapat menghalangi karya-Nya.

Yesus Kristus mengemban tugas bersaksi yang disebutkan dalam Yesaya 43:10 dan dengan demikian secara tak langsung Ia bersaksi juga tentang kuasa untuk menyelamatkan yang dimiliki oleh YHVH saja. Dengan menyebut diri-Nya sebagai "εγω ειμι - egô eimi" Yesus Kristus juga menyatakan secara tak langsung bahwa keselamatan itu terjadi melalui diri-Nya sendiri. Ucapan "εγω ειμι - egô eimi" berikut dalam Yohanes 8 menegaskan hanya Yesus Kristus adalah YHVH dan Dia saja yang menyelamatkan.

* Yohanes 8:24
LAI TB, Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."
KJV, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
OJBC, I said, therefore, to you that you will go to your MAVET in your AVEROS, for if you do not have EMUNAH that ANI HU , you will die in your CHATTA'IM.
TR, ειπον ουν υμιν οτι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων εαν γαρ μη πιστευσητε οτι εγω ειμι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων
Translit., interlinear, eipon {berkata} oun {oleh karena itu} humin {kepadamu} hoti {bahwa} apothaneisthe {kamu akan mati} en {dalam} tais hamartiais {dosa} humôn {-mu} ean {jika} gar {karena} mê {tidak} pisteusête {percaya} hoti {bahwa} egô
{ AKU} eimi{ ADA} apothaneisthe {kamu akan mati} en {dalam} tais hamartiais {dosa} humôn" {-mu}

* Yohanes 8:28
LAI TB, Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku."
KJV, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
OJBC, Therefore, Rebbe, Melech HaMoshiach said to them, 'When you perform the HAGBA of the BEN HAADAM, you will have DA'AS that ANI HU , and from myself I do nothing, but as HAAV of me taught me, these things I speak.
TR ειπεν ουν αυτοις ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ μου ταυτα λαλω
Translit., interlinear, eipen {berkata} oun {oleh karena itu} autois {kepada mereka} ho iêsous {Yesus} hotan {ketika} hupsôsête {kamu sudah meninggikan} ton huion {Anak} tou anthrôpou {Manusia} tote {pada waktu itu} gnôsesthe {kamu akan mengetahui} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} kai {dan} ap {dari} hemautou {diri-Ku sendiri} poiô {Aku berbuat} ouden {tidak suatupun} alla {melainkan} kathôs {seperti} edidaxen {sudah mengajarkan} me {Aku} ho patêr {Bapa} mou {-Ku} tauta {hal-hal ini} lalô {Aku berbicara}

Dalam ayat 18, Akulah Dia ("εγω ειμι - egô eimi") menyatakan tugas Yesus Kristus, tetapi ayat 24 dan 28 terutama menyebut tentang jati diri-Nya. Orang yang memperkenalkan diri dengan rumusan ini hendak menyatakan sesuatu yang penting dan unik tentang "aku"-nya. Yang penting dalam kedua ayat ini ialah tentang tahu (Yunani ginosko, Ibrani דעת - DA'AT) atau percaya (Yunani pisteuô, Ibrani אמונה - 'EMUNAH) bahwa "εγω ειμι - egô eimi" .

Menanggapi pernyataan Yesus Kristus tentang diri-Nya itu, orang Yahudi bertanya, "Siapakah Engkau?". Pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka pun memahami jika mereka tidak mau mati dalam dosa mereka, maka mereka harus mengenal Yesus Kristus.

Ungkapan "εγω ειμι - egô eimi" secara harfiah berarti Aku adalah dan dari segi tata bahasa belumlah lengkap dan masih membutuhkan predikat -- misalnya "Aku adalah Gembala" (egô eimi ho poimên) -- supaya jelas artinya. Tetapi dalam ayat 24 dan 28 tidak terdapat suatu predikat yang melengkapi frasa "εγω ειμι - egô eimi" tersebut agar menjadi jelas siapa Yesus Kristus.

Perkataan "εγω ειμι - egô eimi" yang terdapat dalam kitab Yesaya dan Injil Yohanes tanpa predikat -- yang eksplisit atau implisit -- tidak mempunyai arti secara mandiri dalam bahasa Yunani. Jadi konteks perkataan itu harus menentukan artinya bahkan dalam Perjanjian Lama. Arti "εγω ειμι - egô eimi" sama dengan אֲנִי־הוּא - "ANI HU" yaitu Akulah senantiasa sama, Aku adalah Dia.

Ada yang mengusulkan agar Yesus Kristus disamakan dengan Anak Manusia, namun usulan ini sulit diterima karena akan mengaburkan hubungan ayat 24 dan 28, lagi pula Yesus Kristus tidak pernah berkata secara langsung "Akulah Anak Manusia". Dalam Yohanes 9:35-37 tersirat kesaksian Yesus Kristus tentang diri-Nya tetapi "εγω ειμι - egô eimi" tidak dikatakan secara langsung. Barangkali Yohanes juga tahu bahwa Yesus Kristus hanya memakai gelar "Anak Manusia" dalam bentuk orang ketiga. Selanjutnya gelar "Anak Manusia" itu dikaitkan dengan serangkaian gagasan, khususnya "pengagungan" dan "pemuliaan"; gelar-gelar itu dipakai di sini sesudah kata kerja "υπσοω - hupsoô", sedangkan pemakaian "εγω ειμι - egô eimi" berdiri sendiri.

Sifat orang Yahudi yang ingin memperlengkapi ucapan itu dengan suatu predikat, memang betul dari segi tata bahasa, "Siapakah Engkau?"

Kembali terjemahan Kitab Yesaya dalam Septuaginta merupakan kunci untuk memahami kedua ucapan Akulah Dia dan juga ucapan dalam Yohanes 13:19. Seperti sebelumnya, bukan kata-kata "εγω ειμι - egô eimi" sendiri, melainkan perumusan kata-kata yang menyertai ucapan itu, yang memberi kunci untuk menafsirnya. Kedua frasa tahu bahwa dan percaya bahwa yang dikaitkan dengan "εγω ειμι - egô eimi" tampaknya mencerminkan bagian kedua dari Yesaya 43:10.

* Yesaya 43:10
LAI TB, "Kamu inilah saksi-saksi-Ku,' demikianlah firman TUHAN, 'dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi."
KJV, Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
Hebrew,
אַתֶּם עֵדַי נְאֻם־יְהוָה וְעַבְדִּי אֲשֶׁר בָּחָרְתִּי לְמַעַן תֵּדְעוּ וְתַאֲמִינוּ לִי וְתָבִינוּ כִּֽי־אֲנִי הוּא לְפָנַי לֹא־נֹוצַר אֵל וְאַחֲרַי לֹא יִהְיֶֽה׃ ס
Translit. interlinear, ATEM {kamu} EDAY {saksi-saksi-Ku} NE'UM-YHVH {firman TUHAN} VE'AVDI {dan abdi-Ku} ASYER {yang} BAKHARTI {Aku sudah memilih} LEMA'AN {supaya} TED'U {kamu mengetahui} VETA'AMINU {dan kamu percaya} LI {kepada-Ku} VETAVINU {dan kamu mengerti} KI-ANI {karena AKULAH} HU {DIA} LEFANAY {sebelum Aku} LO-NOTSAR {tidak dibentuk} EL {Allah} VE'AKHARAY {dan lain dari Aku} LO {tidak} YIHYEH {ada}
LXX, γενεσθε μοι μαρτυρες καγω μαρτυς λεγει κυριος ο θεος και ο παις ον εξελεξαμην ινα γνωτε και πιστευσητε και συνητε οτι εγω ειμι εμπροσθεν μου ουκ εγενετο αλλος θεος και μετ' εμε ουκ εσται
Translit. interlinear, genesthe {menjadi} moi {-Ku} martures {saksi-saksi} kagô {dan -Ku} martus {saksi} legei {firman} kurios {Tuhan} ho theos {Allah} kai {dan} ho pais {hamba} hon {yang} exelexamên {Aku sudah memilih} hina {supaya} gnôte {mengetahui} kai {dan} pisteusête {percaya} kai {dan} sunête {mengerti} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} emprosthen {sebelum} mou {Aku} ouk {tidak} egeneto {menjadi} allos {yang lain} theos {Allah} kai {dan} met {selain} eme {Aku} ouk {tidak} estai {ada}

Dalam bagian kedua Yesaya 43:10, Septuaginta hampir sama dengan teks Ibrani. Namun perlu diperhatikan, dalam teks Ibrani dikatakan, TED'U VETA'AMINU LI VETAVINU KI- ANI HU, "tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia ( אֲנִי־הוּא - "ANI HU")". Tampaknya Yohanes mengikuti teks Septuaginta di sini, gnôte kai pisteusête kai sunête hoti egô eimi.

Kata-kata Yesus Kristus dalam Yohanes 8 memang sengaja mirip dengan kata-kata YHVH dalam Yesaya 43, sehingga kata-kata tersebut dapat ditafsirkan dalam terang tulisan Yesaya. Pembaca yang telah melihat hubungan antara kata-kata Yesus Kristus dalam Yohanes 4:26 dan kata-kata Yesaya 52:6 dapat melihat pula acuan lain kepada ayat itu dalam kombinasi kata kerja mengetahui dan ungkapan "εγω ειμι - egô eimi".

* Yohanes 4:26
LAI TB, Kata Yesus kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau."
KJV, Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.
OJBC, Yehoshua says to her, "ANI HU , the one speaking to you.
TR λεγει αυτη ο ιησους εγω ειμι ο λαλων σοι
Translit. interlinear, legei {berkata} autê {kepadanya} ho iêsous {Yesus} egô {AKU} eimi {ADA} ho {yang} lalôn {berbicara} soi {denganmu}

* Yesaya 52:6
LAI TB, Sebab itu umat-Ku akan mengenal nama-Ku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara, ya Aku!"
KJV, Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he that doth speak: behold, it is I.
Hebrew,
לָכֵן יֵדַע עַמִּי שְׁמִי לָכֵן בַּיֹּום הַהוּא כִּֽי־אֲנִי־הוּא הַֽמְדַבֵּר הִנֵּֽנִי׃
Translit. interlinear, LAKEN {oleh karena itu} YEDA {akan mengenal} AMI {umat-Ku} SYEMI {nama-Ku} LAKEN {oleh karena itu} BAYOM {pada hari} HAHU {itu} KI- ANI HU, {sebab AKU-lah DIA} HAMEDABER {yang berbicara} HINENI {lihatlah}
Septuaginta (LXX), δια τουτο γνωσεται ο λαος μου το ονομα μου εν τη ημερα εκεινη οτι εγω ειμι αυτος ο λαλων παρειμι
Translit. interlinear, dia {oleh} touto {itu} gnôsetai {akan mengenal} ho laos {umat} mou {-Ku} to onoma {nama} mou {-Ku} en {pada} tê hêmera {hari} ekeinê {itu} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} autos {Dia} ho {yang} lalôn {berbicara} pareimi {lihatlah}

Walaupun ada acuan tak langsung kepada ayat ini, namun nats dalam Yohanes 8 mengacu kepada Yesaya 43:10.

Ada beberapa tema yang terdapat dalam kedua perikop itu. Dalam kitab Yesaya, YHVH akan diadili di hadapan bangsa-bangsa untuk menunjukkan hanya Dia Allah. Karena itu Ia membutuhkan kesaksian yang benar.

* Yesaya 43:9
LAI TB, Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku suku bangsa! Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar; biarlah orang mendengarnya dan berkata: "Benar demikian!"
KJV, Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them can declare this, and shew us former things? let them bring forth their witnesses, that they may be justified: or let them hear, and say, It is truth.
Hebrew,
כָּֽל־הַגֹּויִם נִקְבְּצוּ יַחְדָּו וְיֵאָֽסְפוּ לְאֻמִּים מִי בָהֶם יַגִּיד זֹאת וְרִֽאשֹׁנֹות יַשְׁמִיעֻנוּ יִתְּנוּ עֵֽדֵיהֶם וְיִצְדָּקוּ וְיִשְׁמְעוּ וְיֹאמְרוּ אֱמֶֽת׃
Translit. interlinear, KOL-HAGOYIM {semua bangsa} NIQBETSU {berkumpul} YAKHDAV {bersama-sama} VEYA'ASFU {dan berhimpun} LE'UMIM {orang-orang} MI {dari} VAHEM {mereka} YAGID {memberitakan} ZOT {ini} VERISYONOT {dan hal-hal yang dahulu} YASYMI'UNU {memperlihatkan} YITNU {biarlah membawa} EDEYHEM {saksi-saksi mereka} VEYITSDAQU {dan menguji} VEYISYME'U {dan biarlah mereka mendengar} VEYOMERU {dan berkata} EMET {itu benar}
Septuaginta (LXX), παντα τα εθνη συνηχθησαν αμα και συναχθησονται αρχοντες εξ αυτων τις αναγγελει ταυτα η τα εξ αρχης τις αναγγελει υμιν αγαγετωσαν τους μαρτυρας αυτων και δικαιωθητωσαν και ειπατωσαν αληθη
Translit. interlinear, panta {semua} ta ethnê {bangsa} sunêkhthêsan {berkumpul} ama {bersama-sama} kai {dan} sunakhthêsontai {berkerumun} arkhontes {para pemimpin} ex {dari} autôn {mereka} tis {siapa} anaggelei {memberitakan} tauta {ini} hê ta ex {dari} arkhês {terdahulu} tis {siapa} anaggelei {memberitakan} humin {kepadamu} agagetôsan {membawa} tous marturas {saksi-saksi} autôn {mereka} kai {dan} dikaiôthêtôsan {membenarkan} kai {dan} eipatôsan {berkata} alêthê {benar}

 Begitu juga kesaksian Yesus Kristus ditantang oleh lawan-lawan-Nya yang menganggap Yesus Kristus tidak berhak menyebut diri-Nya Terang Dunia. Mereka mengatakan, kesaksian-Nya tidak benar (Yohanes 8:13). Tujuan dari kesaksian Israel ialah LEMA'AN TED'U VETA'AMINU LI VETAVINU KI- ANI HU ; hina gnôte kai pisteusête kai sunête hoti egô eimi, "supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia" (Yesaya 43:10).

Percaya berada di antara tahu dan mengerti. Karena itu yang dimaksudkan bukanlah pengetahuan yang membawa kepada kepercayaan atau yang terletak pada kepercayaan, seperti yang mungkin kita pikirkan. Kedua pandangan ini kurang mengerti ayat tersebut. Untuk mengetahui maksud kata-kata ini kita harus mengesampingkan konsep modern tentang pengetahuan. Seorang saksi biasanya berperan untuk memberi penjelasan kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Namun sekalipun tidak cocok dengan konteksnya, Yesaya di sini menegaskan tujuan sesungguhnya dari perikop ini dan bahkan dari seluruh karyanya, yakni agar orang-orang buangan yang mendengarnya yakin akan kuasa YHVH yang unik.

Ucapan Yesus Kristus "εγω ειμι - egô eimi" juga menyangkut soal tahu dan percaya, walaupun Ia memperingatkan para penentang-Nya akan akibat ketidakpercayaan mereka. Dalam Injil Yohanes, pengetahuan itu akan dinyatakan kepada mereka, tatkala mereka meninggikan Anak Manusia.

* Yohanes 8:28
LAI TB, Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku."
KJV, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
OJBC, Therefore, Rebbe, Melech HaMoshiach said to them, 'When you perform the HAGBA of the BEN HAADAM, you will have DA'AS that ANI HU , and from myself I do nothing, but as HAAV of me taught me, these things I speak.
TR ειπεν ουν αυτοις ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ μου ταυτα λαλω
Translit., interlinear, eipen {berkata} oun {oleh karena itu} autois {kepada mereka} ho iêsous {Yesus} hotan {ketika} hupsôsête {kamu sudah meninggikan} ton huion {Anak} tou anthrôpou {Manusia} tote {pada waktu itu} gnôsesthe {kamu akan mengetahui} hoti {bahwa} egô {AKU} eimi {ADA} kai {dan} ap {dari} hemautou {diri-Ku sendiri} poiô {Aku berbuat} ouden {tidak suatupun} alla {melainkan} kathôs {seperti} edidaxen {sudah mengajarkan} me {Aku} ho patêr {Bapa} mou {-Ku} tauta {hal-hal ini} lalô {Aku berbicara}

Yohanes 8:28 ini merujuk kepada Yesaya 52:13-53:12 yang berbicara tentang peninggian Hamba yang menderita sebagai contoh yang diikuti Yohanes dalam memakai kata hupsoô yang berganda. Kemungkinan ini hanya menekankan bahwa Yohanes hampir pasti bergantung kepada pemikiran Yesaya dalam mengerti siapakah Yesus Kristus itu.

Ada juga perbedaan pemakaian istilah-istilah dalam Kitab Yesaya dan dalam Injil Yohanes. Dalam Kitab Yesaya, YHVH memanggil para pendengar-Nya untuk bersaksi bahwa kesaksian-Nya adalah benar, sedang dalam Injil Yohanes Yesus Kristus bersaksi bersama-sama dengan Bapa sehingga Ia tidak memerlukan saksi-saksi lain. Dalam Kitab Yesaya, saksi tersebut digambarkan sebagai bangsa yang buta dan tuli.

* Yesaya 43:8
LAI TB, Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya!
KJV, Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
Hebrew,
הֹוצִיא עַם־עִוֵּר וְעֵינַיִם יֵשׁ וְחֵרְשִׁים וְאָזְנַיִם לָֽמֹו׃
Translit. interlinear, "HOTSI {bawalah} AM-IVER {bangsa yang buta} VE'EYNAYIM {dan mata} YESY {mempunyai} VEKHERSYIM {dan tuli} VE'OZNAYIM {dan telinga} LAMO {ada padanya}"
LXX, και εξηγαγον λαον τυφλον και οφθαλμοι εισιν ωσαυτως τυφλοι και κωφοι τα ωτα εχοντες
Translit. interlinear, kai {dan} exêgagon {membawa} laon {bangsa} tuphlon {yang buta} kai {dan} ophthalmoi {mata} eisin {adalah} hôsautôs {demikian juga} tuphloi {yang buta} kai {dan} kôphoi {tuli} ta {yang} ôta {telinga} ekhontes {mempunyai}

Jika benar Yohanes 8 dilatarbelakangi oleh Yesaya 42-43, maka bukanlah kebetulan bahwa tanda dan perdebatan yang terjadi mengambil tema kebutaan yang juga terdapat dalam Yesaya 42:18-20 (bandingkan dengan Yohanes 9:39-41). Sebaliknya, dalam Injil Yohanes bukan Yesus Kristus, melainkan orang Farisi, yang disebut buta.

Dalam Kitab Yesaya, kata-kata Ibrani אֲנִי־הוּא - "ANI HU", sama seperti kata-kata Yunani "εγω ειμι - egô eimi", tidak ada arti tanpa predikat, dan predikat itu harus ditentukan dari konteks. Kita diberitahukan dengan kata-kata singkat yang hampir tidak dapat diterjemahkan bahwa inilah Aku atau Akulah Dia. Inilah seruan yang diucapkan dalam perjumpaan pribadi yang artinya senantiasa bergantung kepada konteks yang bersangkutan.


IMMANUEL
JESUS BLESSING

Tidak ada komentar:

Posting Komentar